E-böcker och bibliotek

Bibliotekens framväxt är baserat på grundlagsskyddade rättigheter om informations- och yttrandefrihet samt värderingar om allas rätt till kultur och kunskap. 

Vi är idag i en brytningstid mellan tryckta media (som fortfarande är basen i folkbibliotekens utbud) och e-media. 2011 ökade antalet nedladdningar på Umeåregionens bibliotek av e-böcker med 60 procent jämfört med 2010. Skiftet av teknik och den snabbt ökande efterfrågan kan liknas vid ett paradigmskifte, men med den stora skillnaden att efterfrågan på tryckta böcker kvarstår i stort sett i samma omfattning som tidigare.   

Inger Edebro Sikström, bibliotekschef i Umeå och vice ordförande i Svensk Biblioteksförening ger sin bild på dels vad som är problemet och dels varför e-boken är viktig för biblioteken.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

En elev – en dator, utmaningar och möjligheter i pedagogiska processer och praktiker

Anders D. Olofsson är docent och forskarutbildningsansvarig vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och Marcia Håkansson Lindqvist är doktorand i projektet Unos Umeå.

Anders och Marcia presenterar Unos Umeå, ett skolutvecklingsinitiativ som även brukar kallas för ”en dator – en elev”-satsning. Projektet är ett forskningssamarbete mellan Umeå kommun och Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Inom projektet studeras integrering och användning av digitala teknologier i klassrummet. Frågor som ställs är bland andra: vilka föreställningar, kunskaper och praktiker utvecklar sig hos eleverna, lärarna och rektorerna i samband med införandet av ”en elev – en dator”? Hur präglar användningen av digitala teknologier designen av undervisningen?  Hur påverkas skolan som organisation?

Inblick i internationell och nationell forskning på området kommer att ges. Några preliminära resultat och projektets nuläge redovisas. Avslutningsvis pekas några utmaningar och möjligheter med ”en elev – en dator” ut, vilket förhoppningsvis kan bidra till samtal mellan deltagarna på detta miniseminarium.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Digitalt bokprat: ett smart alternativ

Bokprat har länge varit en av bibliotekariens och lärarens främsta sätt att väcka läslust hos barn och ungdomar.

Fler och fler skolor och bibliotek skaffar interaktiva skrivtavlor. Hur ska vi kunna införliva den nya tekniken i vårt arbete med läsfrämjande insatser?

Kendra McDonnell och Craig McDonald, bibliotekarier på biblioteket i Holmsund, visar hur de använder SMARTboard i kombination med webbens möjligheter för att digitalisera bokpratet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svenska för invandrare och internet: två aktuella projekt

Fritz Sprung: SFI och Internet

Umeå kommun driver en process där studerande på SFI förses med datorer som eleverna också kan använda utanför skolans väggar. Som ett led i processen erbjuds lärarna kompetensutveckling i Internetpedagogik och sedan implementeras webbaserade läromedel för de studerande. Umeåregionen och ett antal kommuner i Gävleborgs län kommer under 2012-2013 att genomföra dessa två insatser.

Fritz Sprung presenterar bakgrunden och beskriver de utmaningar projektet hitintills har ställts in för.

Maryam Osman: Internet som möjlighet i integrationsarbetet

Det finns ett digitalt utanförskap som drabbar personer med invandrarbakgrund och personer med läs- och skrivsvårigheter. Detta utanförskap bidrar i sin tur till exkludering och sämre förutsättningar för lärande och arbete.

Umeå kommun har tillsammans med andra aktörer utvecklat eWiz, en applikation som hjälper personer med annat modersmål än svenska att komma in i e-samhället. Med eWiz ska man utan datorerfarenhet kunna använda Internet och till exempel  hantera e-legitimation och logga in på sin internetbank. Tjänsten finns på arabiska, somaliska, engelska, svenska och tigrinja. Projektet drivs i hela Västerbottens län och målgruppen är invandrare med prioritet på dem som inte omfattas av flyktingreformen. Målet är att nå 800 deltagare som vid projektets slut skall ha utbildats via eWiz.

Under seminariet demonstrerar Maryam Osman eWiz.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

iPad som verktyg för lärande i förskolan

MediaCenter har i mer än ett år utbildat länets förskollärare i att använda iPad som verktyg för lärande. Det är ett intuitivt verktyg där hinder såsom tangentbord och mus inte försvårar små barns inlärning.

Jenny Engström, mediepedagog på MediaCenter i Västerbotten, berättar om appar och arbetssätt för lärande inom förskoleverksamhet. Matematik, känsla för färg och form, bokstäver och ordförråd, musik och motorik är färdigheter som kan utvecklas med hjälp av iPad. Även den pedagogiska dokumentationen som är en omfattande uppgift för pedagoger kan underlättas väsentligt med hjälp av ”paddan”.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lusten att förstå: om lärande på människans villkor

Jag skall utgå från min bok Lusten att förstå: om lärande på människans villkor (Natur och Kultur 2010). Vi föds med en naturlig vilja att lära, motivationen kommer inifrån. Det bästa lärandet uppnår vi när vi ser meningsfulla sammanhang. För skolan är det en stor utmaning att skapa förståelse hos eleverna och att vidmakthålla deras lust att lära. I ett fungerande utbildningssystem drivs eleverna av sin inre motivation och söker sig självmant mot en förståelse av omvärlden. Jag skall diskutera hur förståelse skapas och hur undervisning kan organiseras så att elevernas förståelse ökar. Jag skall också koppla till hur datorer och annan  teknik kan stödja motivation och förståelse.

Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och en internationellt aktiv forskare. Bland hans andra böcker kan nämnas Hur Homo blev sapiens: om tänkandets evolution (Nya Doxa 2000) och Den meningssökande människan (Natur och Kultur 2006).

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kristina Alexanderson: tillämpning av källkritik

Jag ska prata om källor, källhantering och vikten av att värdera den information som vi tar del av i det digitala landskapet. Varje dag används och skapas mängder med källor. När och hur bedömer vi källors trovärdighet? Vad innebär källkritik och varför?

Kristina Alexanderson arbetar som chef för Internet i skolan på .SE med huvudansvar för tävlingen Webbstjärnan. Kristina är också Creative Commons skolombudsman och bloggar aktivt på Kristina Alexandersons blogg och Creative Commons Sverige

I våras gav Kristina ut guiden Källkritik på Internet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar